Spring naar hoofd-inhoud

Door deze website te bezoeken en/of de inhoud ervan te gebruiken verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze disclaimer.
 
Deze website is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden en is geen vervanging voor een deskundig medisch advies.
 
Inhoudsrechten
Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen gebruikers geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. Men kan geen aanspraak maken op de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze site. Ook kan niet worden gegarandeerd dat deze site ten allen tijde virus-vrij is, foutloos functioneert en ononderbroken beschikbaar is. Bij het gebruik van hyperlinks (naar andere websites) wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard aangaande deze website (oa. inzage inhoud, functionaliteit, beschikbaarheid, virus-vrij zijn van deze websites) en u gebruikt deze link volledig op eigen risico. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor eender welke vorm van schade die eventueel zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze site of van hyperlinks.
 
Auteursrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten inzake op deze website aangeboden informatie berusten bij de BVBA Dr T Devogelaere. Dit betekent dat niets hiervan mag worden overgenomen, gedupliceerd, verspreid of op eender welke wijze openbaar gemaakt zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.
 
Wijzigingen
We behouden ons het recht voor om ten allen tijde en zonder verdere aankondiging de inhoud van deze website of van de disclaimer te wijzigen. Het is raadzaam de inhoud van de website, met inbegrip van de disclaimer, geregeld na te zien op wijzigingen.
 
Privacyverklaring
Uw administratieve gegevens worden opgenomen in een bestand. Deze zijn uitsluitend bedoeld om uw medische gegevens optimaal te beheren . De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerkingen, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. 
 
Toepasselijk recht
Op de inhoud van deze website en van de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Brugge.